Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

WSTĘP

 1. Firma ROTEX Marcin Ryżak z siedzibą przy ul. Oleśnickiej 9, 55-200 Oława będąca producentem artykułów z tworzyw sztucznych przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych.
 2. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
 3. Firma ROTEX Marcin Ryżak jest administratorem Państwa danych osobowych jako naszych Klientów, co oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgodnie z nimi, a w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
 4. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: ADO) jest: ROTEX Marcin Ryżak, ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9121099114, REGON: 932274428. Z ADO można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława,  lub email: office@rotex.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę ROTEX polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia obrotu gospodarczego.

CEL I PODSTAWA WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe uzyskane ze źródeł publicznych, poprzez złożone zamówienia, przy zawieraniu umów handlowych i w trakcie ich trwania oraz wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej strony umowy w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna: art.6 ust. 1 b RODO, w skrócie zwana „wykonaniem Umowy”)
 2. Na potrzeby marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy / wyrażenia zgody (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 3. Do realizacji obowiązków prawnych:
 • przez czas wykonania obowiązków (m.in.: wystawiania i przechowywania faktur, prowadzenia dokumentacji księgowej) – podstawa prawna art.6 ust 1c RODO (zwana dalej obowiązkiem prawnym),
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (m.in.: podatkowe) wynikające z obowiązku prawnego, lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (m.in.: otrzymania kary finansowej od urzędów państwowych) – podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO (zwana dalej naszym prawnie uzasadnionym interesem),
 • dla potrzeb wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów,
 • przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna nasz prawnie uzasadniony interes),
 • dla ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – co może obejmować m.in.: sprzedaż wierzytelności z umowy innemu podmiotowi,
 • przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna nasz prawnie uzasadniony interes),
 • do tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (podstawa prawna nasz prawnie uzasadniony interes),
 • do weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna wykonanie umowy),
 • do wsparcia obsługi (podstawa prawna nasz prawnie uzasadniony interes).

DANE OSOBOWE

 1. Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu zamówienia (lub w innej ustalonej przez strony formie).
 2. W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi i oferując nasze produkty, możemy wejść w posiadanie innych Państwa danych. Ich pojawienie się u nas jest konsekwencją rodzaju świadczonych usług z których Państwo korzystają i ich technicznego działania.
 3. Firma ROTEX za pośrednictwem własnej strony internetowej rotex.pl pozyskuje i przetwarza dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby sprzedawanych produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom produkty.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo zamówić dodatkowe usługi lub towary nieobjęte dotąd umową.
 2. Jeśli będzie to wymagać wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy,  o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych.
 3. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi lub dostawy towarów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.
 3. Mogą również zostać przekazane działającym na podstawie przepisów prawa organom publicznym w tym m.in. Prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu, w związku z obowiązkiem prawnym, jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych.

DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

 1. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać informacje dotyczące Państwa i pochodzące z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji  o kondycji gospodarczej przedsiębiorstw w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 2. W trakcie trwania umowy możemy pozyskiwać dane z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG, GUS) oraz od podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celach marketingowych oraz w celu tworzenia analiz i zestawień  (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.
 3. W przypadku realizacji przez Państwo płatności za pośrednictwem banku lub innej instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzali w celu sprawdzenia czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a także w razie potrzeby w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

CZY PAŃSTWA DANE TRAFIĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu realizacji zamówień w ramach oferowanych przez firmę produktów i usług, jak również w celach statystycznych.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przez naszą firmę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w punktach powyżej.

PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: office@rotex.pl - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Oleśnicka 9, 55-200 Oława
 3. Celem uzyskania całkowitej pewności, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 4. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie m.in.: od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

PRAWO SPRZECIWU

 1. Niezależnie od praw wymienionych powyżej przysługuje Państwu możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 2. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 3. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.
 4. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy że istnieją: a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ZGODA

 1. W przypadku gdy użycie posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu firmy, możemy zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych.
 2. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, co nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

SKARGA

W myśl obowiązujących przepisów mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

DODATKOWE INFORMACJE

Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień oraz warunków umożliwiających korzystanie z nich znajduje się na stronie https://rotex.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Artykułów z Tworzyw Sztucznych

ROTEX Marcin Ryżak. | 55-200 Oława, ul. Oleśnicka 9 | NIP: 9121099114

T. +48 71 313 9260 | T. +48 71 313 5009 | E. office@rotex.pl